Nicolai Bendix Mikkelsen
Stubbevang 52
3400 Hillerød
Telefon: 30 23 05 24
E-mailadresse:  klik her

Til hovedsiden

"Gaveøkonomi" en mulig udvekslingsform i dag?

(Oprettet 28.01.01, rev. 27.02.01, 12.03.01)

Indledning

Udgangspunktet er "den lille historie", IT-Guide Jonas Smedegaards forsøg med en anderledes firmastruktur. Igennem et år følges problemerne med at gribe og fastholde de muligheder det digitaliserede netværksforbundne videnssamfund giver mht. at arbejde ud fra andre parametre end de der normalt er styrende for en privat virksomhed i den konventinelle vareorienterede markedsøkonomi. Dette via dybdegående interviews hver 2.-3. måned, fra aug. 2000.

"Den lille historie" ses som udtryk for tendenser i "den store historie", de store ændringer der igennem især de sidste 5 år har skabt rammerne for andre udvekslingsmuligheder. Ændringerne er igangsat af en forøget digitalisering både af produkter og af kommunikation. Dette har affødt begyndelsen til en ny samfundsstruktur netværkssamfundet.

Med afsæt i det lille (og korte) diakrone forløb, over det større (og længere) diakrone forløb, stilles det synkrone spørgsmål:

 

Hvilke muligheder for en udvekslingsform baseret på "gaveøkonomi" giver det digitaliserede netværksforbundne videnssamfund?

1. møde Jonas Smedegaard (10.08.00)

Smedegaards specielle forståelse af gaveøkonomi diskuteres, både de visioner den indebærer og den konkrete indflydelse forståelsen har på hvordan han driver én-mandsfirmaet "IT-Guide Dr. Jones". Endvidere diskuteres Smedegaards mulighed for at gå i samarbejde med andre ved opstarten af firmaet: "Wetware". Dette med fokus på de muligheder det giver Smedegaard for at prøve kræfter med sine visioner i større målestok.

2. møde med Jonas Smedegaard (26.09.00).

Problemer vedr. at samarbejdspartnerne ønsker en alm. firmastruktur i "Wetware", diskuteres. Hvad vil det betyde at styringen sker igennem en almindelig selskabsstruktur med aktier som fordelingsmekanisme? Er kompromiset for stort i forhold til idealerne?

Kapitel 1 "Hvad er gaveøkonomi?".

En generel beskrivelse af hvordan gaveøkonomi fungerer i dag, ud fra diskussioner, og institutionaliseringer der finder sted på Internettet.

(Skitse: se arbejdspapir: "Gaveøkonomi år 2000")

3. møde med Jonas Smedegaard (29.10.00).

Beslutningerne om at indgå i Wetware på alm. konventionelle firmabetingelser diskuteres. Forandringer i udmeldingen mht. til hvor stort kompromiset er, og  hvorvidt hele idéen om firmaet "IT-Guide dr. Jones" overhovedet havde et potentiale på sigt, diskuteres.

4. møde med Jonas Smedegaard (21.01.01).

Den første tid i "Wetware", samt det forandrede syn på "fortiden" ("IT-Guide dr. Jones") diskuteres. Mulighederne for, med beskrivelsen af et nyt produkt (netværksløningen: "Red-pill"), igen at give idealerne en chance, diskuteres.

Kapitel 2 "Teorier om gaveøkonomi".

Et forsøg på at samle teoriaspekter til en beskrivelse af gaveøkonomiens muligheder og grænser. Teoretikere hentes 1. fra debatten og analyserne der florerer på Internettet vedrørende gaveøkonomi. 2. fra analytikere der beskæftiger sig med gaveudveksling.

 

Litteratur: 

"Søgestrategi 01.08.00 - 03.12.00

Berking, Helmuth (1999) "Sociology of giving", SAGE Publications Ltd.

Bourdieu, Pierre (1994) "Af praktiske grunde - omkring teorien om menneskelig handlen".

Bourdieu, Pierre (1990) "The Logic of Practice" [org. 1980], Oxford.

Bourdieu, Pierre (1996) ”De symbolske goders økonomi” i ”Symbolsk makt”, Pax, Oslo.

Cheal, David (1988) "The gift economy", Routledge. 

Ernfors, Eva B., Ernfors, Rúnarfr (1990) "Archaic economy and modern society", Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Sociologica Upsaliensia 31, Almqvist og Wiksell International Stockholm.

Hann, C. M. (ed) (1998) ”Property Relations – Renewing the Anthropological Tradition”, Cambridge University Press.

Hyde, Lewis (1983) "The gift - imagination and the erotic life of property", Vintage Books.

Godelier, Maurice (1999) "The Enigma of the gift", University of Chicago Press.

Mauss, Marcel  (1950) [1925] "The gift" - the form and reason for exchance in archaic societies", (1990) Routledge. "Gaven" - utvekslingsform og årsak i arkaiske samfunn", (1995) Cappelans upopulære skrifter.

O’Connel, Stephen A. ”Dynamic Efficiency in the Gift Economy”, Bibliotekskode: 330.567o’c

Parry, J. and Bloch, M. (ed.) (!989) "Money and the Morality of Exchange", Cambridge University Press

Schrift, Alan D. (ed.) (1997) "The logic of the gift - toward an ethic of generosity", Routledge

Sahlins, Marshal (1974) "Stoneage Economics", Tavistock Publications.

Stanfield, J.R. (1986) ”The Economic Thought of Karl Polanyi”, Macmillan.

Thrift, Nigel and Leyshon, Andrew (1997) ”Money Space – Geographies of Monetary Transformation”, Routledge.

Thyssen, Ole (2000) "Iagttagelse og blindhed", Handelshøjskolens Forlag.

Titmus, R. (1970) ”The Gift Relationship - from Human Blood to Social Policy”, Pantheon 

5. Møde Jonas Smedegaard [endnu ikke afholdt] 

 

Kapitel 3 "Den cirkulære gaveøkonomi får en ny chance!".

Dette med udgangspunkt i et forsøg på at opstille 3 mulige scenarier for hvordan den cirkulære gaveøkonomi kunne fungere. Disse 3 scenarier skal både tjene som modelforsøg og som eksempler på hvor gaveøkonomien kunne være en mulighed.

Scenario 1. IT-Guide dr. Jones/ firmaet "Red-pill" 

Kan firmaet "Red-pill" fungere med en gaveøkonomisk firmastruktur? Såvel indad til som udad til? Hvordan ville det se ud? Hvilke muligheder ville firmaet have for at klare sig? Hvor meget ideologi, og hvor meget hjælp fra strukturen i et sådan firma, skulle der til for at det kunne lade sig gøre?

Scenario 2. Musik: Kunst eller vare? 

Digitaliseringens ændring af musikkens varemæssiggørelse via muligheden for gratis at downloade fra nettet. Den musikalske proces (ved kunstnerne) over for det musikalske produkt , ejerskabet, rettighederne (ved distributionen).

Scenario 3. Medicinudvikling og -fremstilling.

Et eksempel på et felt der har mange af de karakteristika som skal være til stede for at "den cirkulære gaveøkonomi" er en mulighed, men som stadig er uden det afgørende udefrakommende pres som musikindustrien oplever.

 

De 3 scenarier kan også opstilles som 3 indfaldsvinkler til gaveøkonomiens muligheder: 

Scenario 1 (mikroniveau) Nye betingelser for fastholdelse af særlige værdisæt?

Scenario 2 (mesoniveau) Teknologisk udvikling der tvinger til ny forståelse af ejerskab og deraf til anderledes måder at handle på. Måske af gaveøkonomisk karakter?

Scenario 3 (makroniveau) Helt uden for Internettet, mulighederne for f.eks. inden for medicinalindustrien, at udveksle, handle, med gaveøkonomien som udgangspunkt.  

 

Konklusion

- på gaveøkonomien som udvekslingsform;

- på forsøget med en samlet beskrivelse af gaveøkonomisk teori og muligheder;

- på gaveøkonomien som funktion såvel internt som eksternt i et firma;

- på "den lille historie" (Smedegaards som eksempel på de nye IT-rebellers muligheder);

- på "den store historie". Som eksempel på: markedet og kapitalismens fantastiske     underlæggelsespotentiale, og på hvad der måske kan mildne, eller stoppe dette; 

- på fortidens stigende relevans, jo mere fremmed fremtiden føles. Ikke som historie, men som inspiration til forståelsen af handlingsmuligheder og faldgruber i det digitaliserede netværksforbundne videnssamfund.

Til hovedsiden