Nicolai Bendix Mikkelsen
Stubbevang 52
3400 Hillerød
Telefon: 30 23 05 24
E-mailadresse:  klik her

 

 

Til hovedsiden

 

"Gaveøkonomi" - et perspektiv på udveksling over Internettet (1. gennemskrivning) (oprettet 06.01.01)                  

Indledning

Den økonomiske verden vi befinder os i har konsekvenser for vores tanke- og handlemønstre, også i situationer hvor vi egentligt ikke føler at det vi foretager os, eller tænker på, indgår i en økonomisk sammenhæng. Den økonomiske model har konsekvenser for vores livssyn.

Igennem de seneste århundreder er vi blevet oplært til at tænke stadig mere konkret ud fra en økonomisk model der tager udgangspunkt i måder hvorpå vi kan udnytte mangelfulde ressourcer bedst muligt til at producere værdifulde varer. Idéen om mangel er blevet den vigtigste faktor også for den måde vi fordeler de værdifulde varer på. Via udbud og efterspørgsel skabes en naturlig fordeling af de mangelfulde ressourcer. De seneste 10 år har nogle andre incitamentsstrukturer vist sig i dele af den vestlige vareorienterede industrialiserede verden. Efterhånden som mere og mere information er blevet digitaliseret; flere og flere mennesker er blevet forbundne af ét samlet netværk; Internettet, og større og større dele af arbejdskraften beskæftiges med at producere viden, er mangeløkonomien blevet erstattet med en overskuds ditto.

På Internettet er opstået en kultur hvor det at give sin arbejdsindsats gratis væk, er økonomisk holdbart. Disse nye incitamentsstrukturer har mange aspekter, og har i takt med udbredelsen fået påhæftet mange forskellige navne. Men det vigtigste er at denne nye økonomi ændrer nogle af den økonomiske tænknings grunddogmer.

Det er mulighederne i disse forandringer der vil blive undersøgt i dette speciale.   

 

Samtidig vil det blive et forsøg på at fastholde udgangspunktet for disse nye incitamentsstrukturer, som her beskrives som en art gaveøkonomi, fordi meget tyder på at fænomenet er ved at forsvinde, nærmest inden vi har opdaget dets eksistens. I det år arbejdet med dette speciale, og med gaveøkonomien, har stået på er flere af de muligheder for gaveudveksling og gratis principper, som var undertegnedes incitament til at gå i gang, allerede forsvundet igen. Med markedets fortsatte kolonisering af Internettet vil de spændende initiativer inden for en gaveøkonomisk tankegang måske meget snart være historie.

Tiden er blevet presset sammen i en sådan grad at fremtiden nærmest bliver historie inden den bliver nutid. Man kan sige at perspektivet på Internettet som et gaveøkonomisk fænomen bliver en ganske særlig slags samtidshistorie; fastholdelsen af noget der er får karakter af et snapshot, indfange en kort historisk periode, for ikke at glemme de muligheder der her tegnedes.

Ud fra dette bliver spørgsmålet:

Hvad er denne gaveøkonomi på Internettet for noget, og hvad kan vi bruge den til?

-såvel praktisk som teoretisk.

Dette ud fra et overliggende spørgsmål:

Hvilke muligheder for anderledes økonomiske spilleregler giver overgangen fra varebaseret industrisamfund til vidensbaseret digitaliseret netværkssamfund?

 

I kapitel 1 vil gaveøkonomiens meget brede spænd, mellem gavegivning alene for økonomisk vinding og til gavegivning som mål i sig selv blive beskrevet. Endvidere vil markedets fortsatte vareliggørelse af gaveinitiativerne blive anskueliggjort.

I kapitel 2 vil gaveøkonomien blive set i et teoretisk perspektiv med henblik på hvad den kan brugs til også off-line. Her tages der helt konkret udgangspunkt i de der bruger begrebet "gaveøkonomi" til at beskrive udvekslingen på Internettet. Denne gruppe sættes i forhold til hinanden internt, og i forhold til andre perspektiver på Internettets nye og anderledes økonomiske strukturer.

I kapitel 3 vil gaveøkonomien blive set ud fra eksempler på hvordan der endnu holdes fast i den radikale form for gaveøkonomi i praksis.

 

I søgestrategien (appendiks) kan følges en mere tilbundsgående beskrivelse af kilderne, der har spillet en rolle for fremkomsten af undersøgelsens hovedspørgsmål.  

 

Til hovedsiden